Riachtanais Aitheantais agus Fhótagrafacha

driver-theory-test-ireland-id-requirements-hero
Ní ghlacfar ach le bundoiciméid bhailí (cothrom le dáta) atá in ordú maith. Glacfar le Pasanna Éireannacha má tá siad cothrom le dáta, nó má chuaigh siad as feidhm bliain ó shin ar a mhéad. Mar shampla, má théann do Phas Éireannach as feidhm ar 30 Meán Fómhair 2014, féadfar é a úsáid mar chruthúnas aitheantais go dtí 30 Meán Fómhair 2015.

Bí cinnte gurb ionann litriú d’ainm ina n-áirithíonn tú do choinne agus litriú d’ainm ar an gcomhartha aitheantais (ID) a chuirfidh tú i láthair ag an ionad tástála. Murab ionann iad, ní thabharfar cead duit do thástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála.

Iarrthóirí Tástála Chatagóirí A agus B

Ní ghlacfar ach le bundoiciméid bhailí (cothrom le dáta) atá in ordú maith. Glacfar le Pasanna Éireannacha nó Paschárta Éireannacha má tá siad cothrom le dáta, nó má tá sé as feidhm le bliain ar a mhéad. Muna bhfuil na doiceaméidí ceart agat, nó bhíonn tú déanach are lá an scrúdú, ní thabharfar cead duit do thástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála. Bí cinnte gurb ionann litriú d’ainm ina n-áirithíonn tú do choinne agus litriú d’ainm ar an gcomhartha aitheantais (ID) a chuirfidh tú i láthair ag an ionad tástála.

Ní mór duit cruthúnas inghlactha aitheantais ón liosta thíos a thabhairt leat,móide dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas a chloíonn leis na caighdeáin riachtanacha. Is féidir go mbeidh comharthaí aitheantais bhreise ag teastáil mar atá léirithe thíos.

CINEÁL AITHEANTAISOS CIONN 18 FAOI BHUN 18
Pasanna (bailí le haghaidh úsáide idirnáisiúnta amháin)*InghlacthaInghlactha
Paschárta ÉireannachaInghlacthaInghlactha
Cárta Aitheantais Náisiúnta ó fhormhór** Bhallstát an AE/an LEE nó ón EilvéisInghlacthaInghlactha
Ceadúnas Foghlaimeora/Ceadúnas Tiomána Éireannach Chatagóir A nó BInghlacthaInghlactha
Aoischárta Náisiúnta an Gharda Síochána Móide Teastas Breithe Bunaidh*** / Teastas Uchtaithe arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain MhórInghlacthan/b
Cárta aitheantais taidhleoireachta arna eisiúint ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (Poblacht na hÉireann)InghlacthaInghlactha
Foirm ar Dheimhniú Aitheantais arna síniú agus arna stampáil ag do scoil nó ag eagraíocht ÓGTHEAGMHÁLA, Móide Teastas Breithe Bunaidh*** / Teastas Uchtaithe arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór (Nóta: Tabhair faoi deara go bhfuil an foirm inghlactha mar ID d'iarrthóirí a bhfuil aois 19 mbliana d'aois agus níos óige amháin)NótaInghlactha
Cárta Aitheantais Mic Léinn arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann ag Institiúid aitheanta 3ú Leibhéal Móide Teastas Breithe Bunaidh*** / Teastas Uchtaithe arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór InghlacthaInghlactha
Cárta Seirbhísí Poiblí (a chuimsíonn grianghraf) arna eisiúint ag an Roinn Coimirce SóisialaíInghlacthaInghlactha
Cárta Pas Saorthaistil (a chuimsíonn grianghraf) arna eisiúint ag an Roinn Coimirce SóisialaíInghlacthaInghlactha
Deimhniú Pósta nó Páirtnéireacht Shibhialta**** arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór móide comhartha aitheantais breise ón liosta seo chun sloinne roimh phósadh a chruthúInghlacthan/b
Doiciméad Taistil Éireannach (Doiciméad é seo a chabhraíonn le daoine nach náisiúnaigh Éireannacha iad a chónaíonn sa Stát taisteal a dhéanamh. Is í Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann a eisíonn an doiciméad)InghlacthaInghlactha

* Ba chóir a bheith cúramach nuair a chuirtear pas i láthair mar ID grianghrafadóireachta, chun a chinntiú go bhfuil an doiciméid le haghaidh úsáide idirnáisiúnta amháin agus nach bhfuil sainithe le haghaidh úsáid inmheánach amháin. Más pas inmheánach atá ann, ní bheidh se inghlactha mar ID grianghrafadóireachta.

** Liosta Iomlán de na Tíortha óna nglactar le Cárta Aitheantais Náisiúnta

*** Más rud é gur athraigh tú d’ainm, ní mór duit Gníomhas Aonpháirtí (arna eisiúint ag an Lár-Oifig sna Ceithre Chúirt) a chur i láthair chun d’athrú dleathach ainm a chruthú.

****Ní fhéadfar Deimhnithe Pósta a chur i láthair ach mar chruthúnas ar ainm pósta an duine, agus ní mór iad a fhorlíonadh le foirm amháin eile d’aitheantas fótagrafach ón liosta thuas.

Caithfear Teastas Breithe** / Teastas Uchtaithe arna eisiúint i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór a chur i láthair freisin má tá sé ar intinn agat Aoischárta Náisiúnta an Gharda Síochána, Cárta Mic Léinn Tríú Leibhéal nó Deimhniú Aitheantais a úsáid mar chruthúnas aitheantais.

Iarrthóirí Tástála Chatagóirí C agus D

Ní mór duit na nithe seo a leanas a thabhairt leat:

  • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D
  • Láncheadúnas Tiomána Éireannach reatha Chatagóir C nó D, (nó ceann ó Bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis), nó;
  • Láncheadúnas Tiomána Éireannach reatha Chatagóir B (nó ceann ó bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis).

Riachtanais Fhótagrafacha

Ní mór duit dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phasa thabhairt leat le go mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh. Tá sé bunriachtanach go gcomhlíonann na grianghraif arna gcur ar fáil na riachtanais thíos, ar riachtanais iad atá bunaithe ar chaighdeáin a nglactar leo go hidirnáisiúnta:

  • Ba cheart na grianghraif gan a bheith níos mó ná 6 mhí d’aois;
  • Íosmhéid ghrianghraif: 35 mm x 45 mm, uasmhéid: 38 mm x 50 mm;
  • Aghaidh-amharc iomlán ar chloigeann an duine lena mbaineann, ar nós na gnáthchuma a bhíonn air/uirthi;
  • Ní mór an íomhá a bheith géar soiléir, agus ní mór gur glacadh í in aghaidh cúlra atá bán, bánbhuí nó fionnliath;
  • Níl spéaclaí gréine inghlactha. Ceadaítear spéaclaí imire a chaitheamh ar choinníoll nach bhfolaíonn siad súile an duine.
  • Ní ceadmhach ach clúdaigh chloiginn a chaitear ar chúiseanna reiligiúnacha. Níl bandaí gruaige ceadaithe.
  • Ba cheart an cloigeann a bheith i lár na híomhá. Ní mór úsáid a bhaint as staidiúir thosaigh ina bhfuil tú ag féachaint ar an gceamara go díreach agus ina léirítear an aghaidh iomlán i.e. grianghraf gar-amhairc de d’aghaidh agus de bharr do ghuaillí le go gcuimsíonn d’aghaidh idir 70% agus 80% den fhráma. Ba cheart codarsnacht shuntasach a bheith le feiceáil idir gnéithe d’aghaidhe agus cúlra na ngrianghraf.

Áirítear le grianghraif dho-ghlactha: grianghraif nach bhfuil an aghaidh soiléir iontu, grianghraif nach bhfuil barr an chloiginn le feiceáil iontu, grianghraif ina bhfuil spéaclaí dorcha á gcaitheamh ag an duine, grianghraif a ghlactar sa bhaile nach bhfuil comhionann nó grianghraif a ghlactar in aghaidh cúlra dorcha.

Aon iarrthóirí nach dtugann cruthúnas inghlactha aitheantais agus dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas leo, ní thabharfar cead dóibh a dtástáil a dhéanamh agus caillfidh siad a dtáille thástála.

Céim 3: Ábhar Athbhreithnithe »