Beartas agus an Chairt do Chustaiméirí

driver-theory-test-policy-heroFaigh tuilleadh faisnéise faoi na caighdeáin seirbhíse agus faoi na háiseanna do chustaiméirí a chuireann Prometric ar fáil do sheirbhís áirithithe na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúla.

Beartas

Is é Prometric Ireland Ltd a fheidhmíonn seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúla thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA). Tá an tseirbhís mar chuid de phróiseas an RSA um thiománaithe a cheadúnú agus a thástáil, atá deartha le cabhrú le tiománaithe nua agus le tiománaithe cleachta araon a bheith ina n-úsáideoirí bóthair atá sábháilte, cúirtéiseach agus eolach.

Is é an aidhm atá againn eispéireas tástála atá cúirtéiseach, éifeachtúil agus gairmiúil a chur ar fáil, rud a fhreastalóidh ar riachtanais tiománaithe trí na nithe seo a leanas a sholáthar do chustaiméirí:

 • Seirbhís áirithithe agus faisnéise ar líne a bhíonn ar fáil 24 uair an chloig
 • Seirbhís áirithithe agus faisnéise teileafóin, a bhíonn ar fáil ó 8am go 6pm, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí)
 • Roghanna solúbtha íocaíochta ar líne nó tríd an teileafón
 • Ionaid Tástála atá saintógtha agus saoráideach d’iarrthóirí agus a bhfuil rochtain éasca orthu
 • Ionaid Tástála a bhfuil amanna solúbtha oscailte acu
 • Rochtain do dhaoine faoi mhíchumas ag gach ceann dár nIonaid Tástála
 • Taisceadáin inar féidir le daoine a gcuid giuirléidí a stóráil le linn na tástála teoirice
 • Limistéar fáiltithe, limistéir feithimh agus seomraí tástála atá glan, saor ó thobac agus sábháilte
 • Áiseanna leithris (ina bhfuil leithreas amháin oiriúnach do dhaoine faoi mhíchumas)

Caighdeáin seirbhíse

Nuair a théann tú i dteagmháil le baill foirne na nIonad Tástála, déanfaidh siad an méid seo a leanas:

 • Taispeánfaidh siad na leibhéil is airde chúirtéise agus mheasa
 • Pléifidh siad go pras le do riachtanais
 • Léireoidh siad íogaireacht, foighne agus tuiscint agus iad ag déileáil le haon cheisteanna a bheidh agat
 • Tabharfaidh siad a n-ainm duit nuair a iarrfar é – bíonn suaitheantas aitheantais ghrianghraif á iompar i gcónaí ag baill foirne na nIonad Tástála

Is é an aidhm atá againn:

 • Seirbhís Tástála Teoirice Tiomána atá ar ardchaighdeán agus iontaofa a chur ar fáil
 • Glacadh le háirithintí ar líne, tríd an teileafón agus tríd an bpost
 • Glao a chur ar ais laistigh de 24 uair ar iarrthóirí a bhfuil riachtanais speisialta acu agus nach féidir leo a n-áirithint ar líne a chomhlánú – sa chás go ndéanann iarrthóir áirithint ar lá nach lá oibre é, cuirfear an glao ar an gcéad lá oibre eile
 • Gach ríomhphost ó iarrthóirí a admháil laistigh de 2 lá oibre
 • Coinní ag an Ionad Tástála dá rogha agus laistigh de 2 sheachtain ón dáta dá rogha a thairiscint do 94% d’iarrthóirí
 • Seisiúin tástála a thairiscint ar bhonn coicísiúil ag Ionaid Tástála dhaingnithe, lena n-áirítear lá amháin le linn na seachtaine (9am go 5pm), oíche amháin (5pm go 7.15pm) agus Satharn amháin (9am go 5pm), seachas laethanta saoire poiblí.
 • Seisiúin tástála a thairiscint ar Shatharn amháin (9am go 5pm) ar a laghad in aghaidh na míosa ag Ionaid Tástála shoghluaiste agus, i gcás Ionaid Tástála shoghluaiste a dhéanann níos lú ná 250 tástáil teoirice in aghaidh na bliana, seisiúin tástála a thairiscint gach 2 mhí ar a laghad agus uair amháin le linn na seachtaine, uair amháin san oíche ag an deireadh seachtaine agus uair amháin ag an deireadh seachtaine gach 6 mhí ar a laghad.
 • Deimhniú coinne tástála a sheoladh i scríbhinn nó trí ríomhphost laistigh de 5 lá oibre sa chás go dteastaíonn socruithe speisialta uait
 • 80% de ghlaonna a phróiseáiltear tríd an uathlíne Seirbhísí d’Iarrthóirí a fhreagairt laistigh de 30 soicind
 • Gach aisíocaíocht agus aon chúiteamh a eisiúint laistigh de 10 lá oibre ó éileamh bailí a fháil nó ó chinneadh a dhéanamh gur cheart aisíocaíocht a thabhairt
 • Meánaga feithimh nach mó ná 15 nóiméad a thabhairt d’iarrthóirí sula gcuirfear tús leis an tástáil
 • Pasdeimhniú a sholáthar, nuair is infheidhme, d’iarrthóirí rathúla ag deireadh na tástála teoirice
 • Faisnéis a thabhairt i scríbhinn d’iarrthóirí ar theip orthu i dtástáil teoirice faoi réimsí ábhair ghinearálta a raibh siad lag iontu – baineann sé sin go sonrach le Tástálacha Teoirice Tiomána do chatagóirí A, B, C, D agus CD
 • Más gá do Prometric coinne thástála a chur ar ceal ar chúis ar bith, tabharfaimid fógra 5 lá ar a laghad duit agus tairgfimid coinne nua duit, rud a bheidh ar siúl laistigh de 5 lá oibre ón dáta tástála
 • Má thugann Prometric níos lú ná fógra 5 lá oibre duit faoi choinne thástála a cuireadh ar ceal, tairgfimid coinne saor in aisce duit agus soláthróimid cúiteamh is comhionann le 50% den táille thástála.
 • Tá sonraí faoin Scéim Cúitimh ar fáil i ngach Ionad Tástála.
 • Féachaimid le caighdeán ár seirbhísí a fheabhsú i gcónaí agus, go háirithe, tá sé mar aidhm againn coinní tástála a chur ar fáil ar bhealach éifeachtúil agus pras.

Éisteacht leat

Bímid i gcónaí sásta aiseolas a fháil uait faoinár seirbhís, mar aon le smaointe uait ar mhaithe le feabhas a chur uirthi. Téimid i gcomhairle le heagraíochtaí ionadaíocha chun faisnéis a thabhairt dóibh faoinár bhfeidhmíocht agus éistimid le haon tuairimí nó dearcaí a chuirtear in iúl agus cuirimid chun feidhme iad ina dhiaidh sin. Fáiltímid roimh thuairimí, idir mholadh agus cháineadh. Tá foirmeacha aiseolais ar fáil i ngach Ionad Tástála.

Tú a choinneáil ar an eolas

Tugaimid fógra roimh ré do chustaiméirí faoi athruithe a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

 • Nósanna imeachta tástála a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm orthu
 • Láithreacha agus uaireanta oscailte na nIonad Tástála
 • Táillí tástála is infheidhme
 • Foilseacháin ullmhúcháin tástála a bhfuil mar aidhm leo iarrthóirí a ullmhú dá dtástáil
 • Cásanna ina ndeachaigh rud amú

Sa chás nár chomhlíon an tseirbhís do chuid ionchas, cuir é sin in iúl dúinn ionas gur féidir linn í a réiteach agus a chur ina ceart an chéad uair eile. Má bhíonn gearán agat, cuir é sin in iúl don Ionad Tástála nó cuir glao ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 406 nó cuir ríomhphost chugainn ag theorytesthelp@prometric.com. Mar mhalairt air sin, is féidir leat scríobh chuig ár mBainisteoir Seirbhísí d’Iarrthóirí ag: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca PO 15, Dún Dealgan, Condae an Lú.

Comhoibreoimid le daoine aonair nó le heagraíochtaí a ghníomhóidh thar do cheann. Beidh ár mBainisteoir Seirbhísí d’Iarrthóirí sásta cabhrú leat maidir le saincheist nó le deacracht ar leith.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

 • Seiceálfaimid go rialta go mbítear ag déileáil go pras le gach gearán
 • Scrúdóimid treochtaí ar eagla go mbíonn aon athruithe le déanamh againn

Cinntí faoi do thástáil

Má cheapann tú go ndearnamar an cinneadh mícheart faoi do thástáil, labhair leis an Riarthóir nó leis an mBainisteoir san Ionad Tástála sula n-imeoidh tú ón ionad agus iarr orainn do thástáil teoirice a athmharcáil.

Ní mór duit:

 • Achomharc a chur isteach i scríbhinn laistigh de 10 lá oibre ón tástáil
 • Seic/ordú poist ar fiú €15.00 é a sholáthar mar tháille sheirbhíse

Nuair a bheidh an t-achomharc faighte againn, déanfaimid do thástáil teoirice a athmharcáil agus cuirfimid an toradh in iúl duit laistigh de 5 lá oibre.

Is í an Fhoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí a dhéanfaidh do thástáil teoirice a athmharcáil. Sa chás go bhfaightear amach nár marcáladh an tástáil i gceart an chéad uair, déanfaimid an méid seo a leanas:

 • Eiseoimid deimhniú nua Tástála Teoirice Tiomána duit
 • Aisíocfaimid an táille €15.00