Ceisteanna Coitianta ADI

driver-theory-test-ireland-all-faqs-hero

ADI - Do Thástáil a Áirithiú

Cá mhéad Tástáil Teoirice ADI atá ann?

Tá tástáil ann le haghaidh na gcatagóirí ceadúnais A, B, C, D agus CE.

An gá dom íoc as an tástáil?

Déantar íocaíocht leis an RSA le haghaidh an phróisis chlárúcháin iomláin ADI. Níl sé de cheangal ort aon íocaíocht a dhéanamh agus an Tástáil Teoirice ADI á háirithint agat. Is é an t-aon rud atá ag teastáil ná uimhir incháilitheachta ar eisigh an RSA í.

Sa chás nach bhfuil m’uimhir incháilitheachta ar eolas agam, an bhféadfaidh mé tástáil a áirithiú?

Ní fhéadfaidh – tá uimhir incháilitheachta ag teastáil d’fhonn áirithint tástála a dhéanamh. Mura féidir í a aimsiú, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre chun uimhir incháilitheachta a iarraidh.

Conas a chuirim iarratas isteach ar mo thástáil a dhéanamh?

Is féidir leat do Thástáil Teoirice Tiomána a áirithiú ar líne nó ar an teileafón:

  • Cliceáil anseo chun áirithiú ar líne trínár seirbhís dhaingean áirithithe atá ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.
  • Cuir glao ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) nó seol teachtaireacht téacs chuig 1890 616 216 chun labhairt lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí atá ar fáil Luan go hAoine ó 8am go 6pm (gan laethanta saoire poiblí a áireamh)

Cá mhéad Ionad Tástála atá ann?

Tá níos mó ná 40 suíomh don Tástáil Teoirice Tiomána ar fud Phoblacht na hÉireann. Is féidir leat an tIonad Tástála is áisiúla duit a roghnú. Tabhair do d’aire gur féidir go mbeadh éagsúlacht ann sna hamanna coinne atá ar fáil sna hIonaid Tástála éagsúla.

Amharc ar na hIonaid Tástála. Beidh tú in ann d’ionad tástála a roghnú agus amharc ar na hamanna coinne reatha atá aige ar an tseirbhís áirithithe ar líne.

ADI - Do Thástáil a Athrú

An gá dom íoc an athuair?

Ní mór duit dul i dteagmháil leis an RSA chun íocaíocht a údarú.

An bhféadfaidh mé mo choinne thástála a athsceidealú?

Féadfaidh. Féadfaidh tú d’áirithint a athsceidealú nó a chealú ar choinníoll nach ndéantar an t-iarratas tráth nach déanaí ná 5 lá oibre roimh dháta do thástála.

Cad a tharlóidh má chaillim mo choinne thástála?

Más rud é go dteipeann ort an tIonad Tástála a shroicheadh in am le haghaidh do choinne tástála, nó go gcuireann tú do thástáil ar ceal níos lú ná 5 lá oibre roimh dháta do thástála, caillfidh tú do tháille thástála. Beidh ort dul i dteagmháil leis an RSA ansin chun d’incháilitheacht a athshocrú.

ADI - Do Thástáil a Dhéanamh

Cad a tharlaíonn nuair a shroichim an t-ionad?

Déanfaidh foireann an ionaid tástála do dhoiciméid (litir dheimhniúcháin) a sheiceáil agus d’aitheantas (ceadúnas tiomána bailí/reatha, pas bailí/reatha, nó Paschárta Éireannacha bailí/reatha) a dheimhniú. Síneofar isteach tú agus tabharfar chuig stáisiún oibre tú chun an tástáil a chur i gcrích.

Is féidir leat féachaint ar eispéireas an Ionaid Tástála trí chliceáil ar an scáileán thíos:

Tabhair faoi deara: Faoi láthair níl aon riachtanas ann chun do ghriangrhraf a thógáil san ionad tástála. Dá mbeadh athrú ar bith don cleachtas seo, beidh sé chuirthe in iúl duit i do litir deimhniú.

 

Cá fhad a ghlacfar leis an tástáil a dhéanamh?

Beidh sé sin ag brath ar líon na gcatagóirí ceadúnais atá á ndéanamh. Glacfar thart ar 1 uair agus 40 nóiméad leis an bpríomhchuid móide catagóir ceadúnais amháin a dhéanamh. Tabhair thart ar 20 nóiméad duit féin le haghaidh gach catagóire ina dhiaidh sin.

Cá mhéad ceist atá sa tástáil?

Tá 2 chuid sa tástáil, is iad sin, príomhchuid a dtugann gach iarrthóir fúithi, agus cuid chatagóire (nó codanna catagóire) a bhaineann leis an gcatagóir tiomána/leis na catagóirí tiomána ar mian leat teagasc iontu. Is ionann na codanna den scrúdú a sholáthraítear agus na codanna sin a ndearnadh tú iarratas ina leith agus ar thug an RSA cead duit tabhairt fúthu. Beidh ort dul i dteagmháil leis an RSA chun na catagóirí tástála a dheimhniú nó féachaint ar an litir ar eisigh an RSA í duit.

Níl ach catagóir amháin den tástáil á déanamh agam. Cén fáth a maireann mo choinne 2.5 uair?

Leithroinntear meánfhad tástála 2.5 uair ar gach scrúdú le linn sceidealaithe. Nuair a dhéanann tú an scrúdú ag an ionad, tá do liúntas ama faoi rialú an chórais agus tabharfar an fad ceart duit le haghaidh an scrúdaithe.

An bhfuil seisiún cleachtaidh ar fáil le gur féidir liom cleachtadh a thabhairt dom féin ar an scrúdú agus ar an ríomhchóras?

Tá. Tá cuid chleachtaidh ghairid ann a thugann treoir duit trí nascleanúint an scrúdaithe ar an scáileán.

Nílim an-liteartha ar ríomhairí. An mbeidh sé sin ina fhadhb?

Cuirtear an Tástáil Teoirice Tiomána ADI i láthair i bhformáid atá an-fhurasta le húsáid agus ní thugann sí fadhbanna de ghnáth d’iarrthóirí a bhfuil taithí theoranta acu ar ríomhairí a úsáid. Cuirtear ábhar teagaisc simplí i láthair ag tús na tástála ina míneofar conas a oibríonn an tástáil. Is féidir an tástáil a dhéanamh ach úsáid a bhaint as scáileán tadhaill atá furasta le húsáid nó as luch agus méarchlár.

Más rud é go mbím i bponc, an bhféadfaidh mé ceisteanna a fhágáil ar lár agus filleadh orthu?

Féadfaidh. Féadfaidh tú ceisteanna a scipeáil agus a mharcáil agus filleadh orthu am ar bith laistigh den am tástála.

Más rud é go ndéanaim earráid, an bhféadfaidh mé athchomhairle a dhéanamh agus freagra eile a roghnú?

Féadfaidh. Tá bealach simplí ann le do fhreagra a chealú agus freagra eile a roghnú.

Más rud é go gcríochnaím an tástáil go luath, an mbeidh cead agam imeacht?

Beidh. Féadfaidh tú imeacht ón dtástáil am ar bith is mian leat.

Torthaí Tástála ADI

Más rud é go bhfaighim pas, cad a dhéanfaidh mé ansin?

Tar éis duit an tástáil teoirice a chur i gcrích go rathúil, rachaidh tú ar aghaidh chuig céim a dó den phróiseas cáiliúcháin ADI.

An bhfuil teorainn ann maidir leis an líon uaireanta is féidir liom an tástáil a dhéanamh?

Níl teorainn ann maidir le líon na n-iarrachtaí atá ceadaithe le haghaidh na tástála seo, ach ní mór na trí chéim go léir den phróiseas cáiliúcháin ADI a chur i gcrích laistigh de dhá bhliain ó dháta an iarratais.

Tá pas faighte agam cheana féin i dtástáil le catagóir. An gcaithfidh mé an chéad chuid a dhéanamh an athuair más mian liom bheith cáilithe maidir le catagóir eile?

Ní chaithfidh. A luaithe is atá pas faighte agat sa phríomhchuid le catagóir, ní éileofar ort an phríomhchuid a dhéanamh an athuair.

Más rud é go bhfaighim pas sa chéad chuid den scrúdú, ach go dteipeann an dara cuid orm, an mbeidh orm an scrúdú ar fad a dhéanamh an athuair?

Beidh. Ní mór duit pas a fháil sa dá chuid den scrúdú san aon bhabhta amháin le go mbronnfar pas ort.

Sa chás go dteipeann orm? Cé chomh luath a fhéadfaidh mé an tástáil a dhéanamh an athuair?

Beidh ort fanacht trí lá ar a laghad sula gcuirfidh tú iarratas isteach an athuair.

Más rud é go teipeann orm, an dtabharfar eolas dom faoi na codanna ina raibh mé mícheart?

Tabharfar. Soláthrófar miondealú ar do scrúdú agat de réir coda agus catagóire.

Conas a bheidh eolas agam go bhfuil pas faighte agam?

Tabharfar fógra duit faoi d’fheidhmíocht san ionad tástála. Eiseoidh an RSA na torthaí oifigiúla.

Faisnéis Ghinearálta ADI

Cad is beartas na Tástála Teoirice ADI um iompraíocht fhrithshóisialta ann?

Ar mhaithe le timpeallacht tástála atá ciúin agus gairmiúil a choinneáil le haghaidh gach iarrthóra, iarraimid ar gach iarrthóir don Tástáil Teoirice Tiomána iompar ar bhealach urramach cuí nuair atá siad san Ionad Tástála. Ní ghlacfar le hiompraíocht mhaslach ná iompraíocht fhrithshóisialta ag na hIonaid Tástála.

Sa chás go n-iompraíonn iarrthóir don Tástáil Teoirice Tiomána ar bhealach míshásúil, is féidir nach dtabharfar cead don iarrthóir an tástáil a dhéanamh agus is féidir go n-iarrfar air/uirthi imeacht ón Ionad Tástála. Rachfar i dteagmháil leis na Gardaí más gá. Má tharlaíonn aon teagmhas iompraíochta maslaí agus/nó aon teagmhas iompraíocht fhrithshóisialta, déanfar é a athbhreithniú cás i ndiaidh cáis. Mar thoradh ar an athbhreithniú, is féidir go gcuirfear tréimhse neamhthástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóir. Le linn na tréimhse sin, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a áirithiú ná a dhéanamh. Tabharfar fógra i scríbhinn don iarrthóir más rud é go bhfuil tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm mar aon le fad na tréimhse sin a chur in iúl. Mar bhuille scoir, is mian linn a mheabhrú duit go ndéantar monatóireacht físeáin agus fuaime ar an Ionad Tástála i gcónaí.

Féadfar uastréimhse neamhthástála a mhaireann 3 mhí ó dháta na tástála a chur i bhfeidhm maidir le hiarrthóirí atá i mbun iompraíochta frithshóisialta.

Cad a tharlóidh má fhaightear amach go bhfuil caimiléireacht á déanamh agam ar mo thástáil?

Déileáiltear go tromchúiseach le haon iarracht a dhéanann iarrthóir caimiléireacht a dhéanamh ar an Tástáil Teoirice Tiomána. Fostaíonn an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre Prometric Ireland Ltd. chun an Tástáil Teoirice Tiomána a sholáthar i dtimpeallacht dhaingean, chun iomláine na tástála a chosaint agus chun deis chóir chothrom a chur ar fáil do gach iarrthóir a dhéanann an tástáil. Tuairiscítear aon iarrachtaí ar chaimiléireacht a dhéanamh ar an timpeallacht dhaingean chóir sin nó í a shárú don Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre láithreach.

Má tharlaíonn aon teagmhas caimiléireachta, déanfar é a athbhreithniú cás i ndiaidh cáis. Mar thoradh ar an athbhreithniú, is féidir go gcuirfear tréimhse neamhthástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóir. Le linn na tréimhse sin, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a áirithiú ná a dhéanamh. Tabharfar fógra i scríbhinn don iarrthóir más rud é go bhfuil tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm mar aon le fad na tréimhse sin a chur in iúl. Mar bhuille scoir, is mian linn a mheabhrú duit go ndéantar monatóireacht físeáin agus fuaime ar an Ionad Tástála i gcónaí.

Cuirtear uastréimhse neamhthástála a mhaireann 3 mhí ó dháta na tástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóirí a raibh caimiléireacht á déanamh acu.

Cé a chuireann an Tástáil Teoirice ADI ar fáil?

Cuireann Prometric Ireland Limited, thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre, an Tástáil Teoirice ADI ar fáil.

Cad é an t-ábhar staidéir atá ag teastáil uaim d’fhonn pas a fháil sa tástáil?

Is féidir an fhaisnéis sin a aimsiú san ADI Information Booklet, leathanach 11, atá ar fáil ón RSA. Le tuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil le hAonad ADI an RSA ar 096 25007, nó seol ríomhphost chuig adi@rsa.ie.